Personereg 6e

Product Attributes

 • Soft Cover
 • 9781485119012
 • 6th Edition
 • 270 Pages
 • 2017

Authors

Boezaart, T

2017 - 6de Uitgawe

R 425.00

About this Publication:

Personereg, wat nou die sesde uitgawe beleef, het deur die jare ’n standaardwerk oor die Suid-Afrikaanse personereg geword. Hierdie boek is vir die eerste keer in 1995 gepubliseer, net nadat Suid-Afrika ’n nuwe demokratiese bedeling aanvaar het. Die boek is ’n algemene bron oor die personereg wat ook uitgebreide verwysings bevat. Dit reflekteer die transformasie van die personereg om die waardes te weerspieël wat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, met spesifi eke verwysing na die Handves van Regte, verskans word.

Die sistematiese uiteensetting en breedvoerige oorsig maak hierdie boek geskik om as ’n handboek te bruik. Dit is ook in Engels beskikbaar. Eerstejaarstudente kan verwag om die grootste voordeel uit Personereg te put indien dit saam met Law of Persons Sourcebook gebruik word.

Contents Include:

 • Vonnisregister
 • Lys van Wette
 • Begripsomskrywing
 • Ontstaan van regsubjektiwiteit
 • Domisilie
 • Invloed van ouderdom op status
 • Kinders van ongetroude ouers
 • Diverse faktore wat status beïnvloed
 • Totnietgaan van regsubjektiwiteit
 • Indeks

Of Interest and Benefit to:

 • Studente
 • Dosente
 • Navorsers
 • Biblioteke