Erfreg

Product Attributes

 • Soft Cover
 • 9781485108238
 • 5de Uitgawe
 • 342 Bladsye
 • 2015

Authors

Schoeman-Malan, MC ; De Waal, MJ
WHILE
STOCKS
LAST!

BLACK FRIDAY SALE: was R500.00 NOW R400.00

Offer ends Nov. 27, 2017

2015 - 5de uitgawe

R 400.00

About this Publication:

Hierdie is die vyfde uitgawe van die boek wat vir die eerste keer in 1992 as ‘n relatief bondige teks, spesifiek gemik op studente in die erfreg, verskyn het. Die boek het egter deur sy opeenvolgende uitgawes tot ‘n meer algemene bron vir die Suid-Afrikaanse erfreg ontwikkel. Tog is dit deur sy aanslag, aanbiedingswyse en sistematiek steeds ideaal om ook as handboek in erfregkursusse gebruik te word. Die huidige weergawe poog weereens om aan die leser ‘n omvattende oorsig oor die verskillende fasette van die erfreg te gee, met inagneming van die jongste ontwikkelings wat hierdie regsgebied beïnvloed het.

Contents Include:

 • Voorwoord
 • Bibliografie
 • Register van wette
 • Vonnislys
 • Inleiding
 • Intestate erfreg
 • Testeerbevoegdheid; bevoegdheid om as getuie te onderteken
 • Formaliteite by verlyding en wysiging van testamente
 • Ongeldige testamente en herroeping van testamente
 • Bevoegdheid om te erf
 • Die inhoud van testamente
 • Gesamentlike/wederkerige testamente, adiasie/repudiasie/eleksie, boedelsamesmelting
 • Aanwas (die ius accrescendi)
 • Inbring
 • Kontraktuele erfopvolging (die pactum successorium)
 • Interpretasie en rektifikasie van testamente
 • Boedelbereddering
 • Bylae
  • Wet op Testamente 7 van 1953
  • Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987
  • Reform of Customary Law of Succession And Regulation of Related Matters Act 11 of 2009

Of Interest and Benefit to:

 • Dosente, as 'n primêre onderrig hulpmiddel vir voorgraadse studente
 • Studente, soos 'n hulpmiddel om bestaande lesings en handboeke