Beginsels van Bewysreg

Product Attributes

 • Soft Cover
 • 9781485118176
 • 3de Uitgawe
 • 788 Bladsye
 • 2017

Authors

Schwikkard, PJ ; Van der Merwe, SE
WHILE
STOCKS
LAST!

BLACK FRIDAY SALE: was R715.00 NOW R572.00

Offer ends Nov. 27, 2017

2017 - 3de uitgawe

R 572.00

Notes:

Also available as Principles of Evidence (4th edition)

About this Publication:

Beginsels van Bewysreg (derde uitgawe)

 • bied uiters waardevolle bystand aan sowel studente as praktisyns;
 • gaan voort om die impak van die Grondwet op die tradisionele Anglo- Suid-Afrikaanse bewysreg te bestudeer, met besondere aandag aan die toelaatbaarheid van ongrondwetlik verkreë getuienis;
 • ondersoek die toenemende getal uitsprake wat oor hoorsêgetuienis, bekentenisse en erkennings handel;
 • ontleed onlangse ontwikkelings in regspraak met betrekking tot die gebruik van ’n vorige
 • inkonsekwente verklaring deur ’n vyandige getuie as ’n toelaatbare vorm van substantiewe getuienis;
 • bied ’n afsonderlike bespreking van statutêre bepalings oor kwessies so uiteenlopend soos, onder andere, getuienis oor seksuele geskiedenis en die toelaatbaarheid van elektroniese getuienis; en
 • besin oor ’n paar bepalings in die Wysigingswet op die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede) 32 van 2007, naamlik artikel 58 (vorige verklarings deur die slagoffer van ’n seksuele misdryf), artikel 59 (vertraagde aanmelding) en artikel 60 (afskaffing van die versigtigheidsreël in verband met ’n slagoffer se getuienis).

Contents Include:

 • Deel A: ’n Inleiding tot die bewysreg
  • ’n Inleiding tot die geskiedenis en teorie van die bewysreg - S E van der Merwe
  • Basiese begrippe en onderskeidings - S E van der Merwe
  • Bronne van die Suid-Afrikaanse bewysreg en die invloed van bewysreg en materiële reg - E van der Berg en A Govindjee
  • Bewysreg en materiële reg - E van der Berg en A Govindjee
 • Deel B: Die toelaatbaarheid van relevante getuienis
  • Relevantheid en toelaatbaarheid - S E van der Merwe
  • Karaktergetuienis - P J Schwikkard
  • Getuienis oor soortgelyke feite - P J Schwikkard
  • Opiniegetuienis - E van der Berg en S E van der Merwe
  • Vorige ooreenstemmende verklarings - S E van der Merwe
 • Deel C: Uitsluiting van relevante getuienis: privilegie
  • Privaatprivilegie - P J Schwikkard
  • Staatsprivilegie (openbarebelang-immuniteit) - S E van der Merwe
 • Deel D: Die uitsluiting van relevante getuienis: getuienis wat op ongrondwetlike wyse bekom is - S E van der Merwe
 •  Deel E: Hoorsê
  • Hoorsê - P J Schwikkard
  • Enkele gemeenregtelike uitsonderings op die hoorsê-reël: ’n kort oorsig - P J Schwikkard
  • Enkele statutêre uitsonderings op die hoorsêreël - P J Schwikkard
 • Deel F: Die toelaatbaarheid en bewys van die inhoud van relevante nadelige verklarings
  • Informele erkennings - P J Schwikkard
  • Bekentenisse in strafverhore - P J Schwikkard
 • Deel G: Tipes getuienis en die aanbieding daarvan
  • Mondelinge getuienis - S E van der Merwe
  • Reële getuienis - S E van der Merwe
  • Dokumentêre getuienis - P J Schwikkard
  • Elektroniese getuienis - J de Jager
 • Deel H: Getuies
  • Die bevoegdheid en verpligbaarheid van getuies - W L de Vos
  • Die roep van getuies - W L de Vos en S E van der Merwe
  • Verfrissing van ’n getuie se geheue - S E van der Merwe
  • Om die geloofwaardigheid van ’n getuie aan te val - S E van der Merwe
 • Deel I: Bewyslewering sonder getuienis
  • Formele erkennings - P J Schwikkard en S E van der Merwe
  • Geregtelike kennisname - P J Schwikkard en S E van der Merwe
  • Weerlegbare regsvermoedens - P J Schwikkard
  • ’n Grondwetlike perspektief opstatutêre vermoedens - P J Schwikkard
 • Deel J: Gewig van getuienis en bewysmaatstawwe en laste
  • Die beoordeling van getuienis - S E van der Merwe
  • Die bewysmaatstaf en bewyslas en verwante verpligtinge in strafverhore - P J Schwikkard en S E van der Merwe
  • Die bewysmaatstaf en bewyslas en verwante verpligtinge in siviele verhore - P J Schwikkard
 • Bylae
  • Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996: Hoofstuk 2 Handves van Regte (AA 7–39)
  • Die Regtersreëls
  • Artikel 252A van die Strafproseswet
 • Hoofbeslissings
 • Tabel van Wetgewing
 • Tabel van Hofreëls

Of Interest and Benefit to:

 • Studente van die bewysreg
 • Prokureurs
 • Advokate
 • Geregtelike beamptes

COMMENTS
on
"Beginsels van Bewysreg"

0 Comments